:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564

7 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

????วันที่ 7 เมษายน 2565 ????
????นางสาวปาริชาติ วิฬาสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะกรรมการการนิเทศภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว
ได้นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564
♦️การนิเทศการศึกษา เป็นการชี้แจง การแสดง หรือการแนะนำเกี่ยวกับการสอนและการอบรม การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็นได้จากเหตุผลความจำเป็นในหลายประการ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร