:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

พื้นที่

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  มีพื้นที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 19,375 ไร่ (ในจำนวนนี้ใช้เป็นพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 9,451 ไร่)

 

 อาณาเขต

 ทิศเหนือ              ติดต่อเขตลาดกระบัง 

ทิศใต้                   ติดต่อตำบลบางพลีใหญ่ 

ทิศตะวันออก         ติดต่อตำบลหนองปรือ 

ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลบางพลีใหญ่ และเขตประเวศ (กรุงเทพฯ)

 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลราชาเทวะมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีถนนสายหลัก คือ ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบัง มีคลองสายหลักคือ คลองลาดกระบัง คลองชวดลาดข้าว คลองบัวเกาะ และมีคลองสายย่อยอีกหลายสาย และในปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของตำบลราชาเทวะ ใช้เป็นพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 จำนวนประชากร  

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  มีประชากร  26,400  คน  แยกเป็น  

 - เพศชาย 13,922 คน

- เพศหญิง  15,185คน

 

-จำนวนครัวเรือน  12,478 ครัวเรือน

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  852 คน / ตารางกิโลเมตร           

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2557   จำนวน  20,195 คน

แหล่งข้อมูล ; งานทะเบียน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  ตั้งอยู่ในเขตตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบด้วย  15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 15

 

 จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลราชาเทวะ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 2       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 3       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 4       บ้านคลองหนองบอน

หมู่ที่ 5       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 6       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 7       บ้านคลองลาดกระบัง 

หมู่ที่ 8       บ้านคลองบัวเกราะ 

หมู่ที่ 9       บ้านคลองตาพุก

หมู่ที่ 10     บ้านเทวะคลองตรง

หมู่ที่ 11     บ้านคลองขันแตก

หมู่ที่ 12     บ้านคลองชวดลากข้าว

หมู่ที่ 13      บ้านบ้านวัดกิ่งแก้ว

หมู่ที่ 14      บ้านคลองบัวลอย

หมู่ที่ 15 บ้านคลองบัวลอย

ลักษณะสังคม

การศึกษา  

  -โรงเรียนประถมศึกษา                 4  แห่ง 

       1.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว  

       2.โรงเรียนเทวะคลองตรง  

       3.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  

       4.โรงเรียนคลองลาดกระบัง  

  -โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น         1  แห่ง 

       1.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (ม.1-ม.3)   

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 1  แห่ง

       1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว     

 สถาบันและองค์การทางศาสนา  

  - วัด/สำนักสงฆ์                          1  แห่ง 

  - ศาลเจ้า/สมาคม                         1  แห่ง

 การสาธารณสุข     

  - สถานีอนามัยประจำตำบล         1  แห่ง

  - สถานพยาบาลเอกชน                 3  แห่ง

  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 6  แห่ง

  - อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %  

   

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  - สถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ         1  แห่ง

  - สถานีดับเพลิง                         1  แห่ง  (เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

ลักษณะเศรษฐกิจ

อาชีพ

ตำบลราชาเทวะ  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ  เพราะพื้นที่ตำบลราชา เทวะและพื้นที่ ใกล้เคียงเป็นพื้นที่  ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม    ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก  ราษฎรจึงไม่ประสบกับภาวะการว่างงาน  ทำให้ราษฎรในตำบลราชาเทวะมีความเป็นอยู่ที่ดี

หน่วยธุรกิจ    

- ธนาคาร                                             10 แห่ง

- โรงแรม                                               2 แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                  11 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                               185 แห่ง

- ตลาดสด                                            3 แห่ง

ลักษณะทรัพยากร

 

 ทรัพยากรดิน

สภาพดินที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด  มีสภาพเป็นดินเหนียว  จะมีการปลูกพืชประเภทไม้ผล   และการเลี้ยงปลา แต่ส่วนใหญ่ ใช้ที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

 

 ทรัพยากรน้ำ 

มีแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภค คือ คลองขันแตก  คลองตาพุก  คลองบัวลอย  คลองเทวะ คลองตรง  คลองก้างปลา  คลองลาดกระบัง  คลองชวดลากข้าว

 

 ทรัพยากรป่าไม้ 

ตำบลราชาเทวะไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ทางบก  

ตำบลราชาเทวะ มีถนนสายหลักคือถนนกิ่งแก้ว - ลาดกระบัง ตัดผ่านตัวตำบลเชื่อมระหว่างทางทิศเหนือถนนอ่อนนุช และทางทิศใต้ ถนนบางนา - ตราด   สภาพของถนนโดยทั่วไป  เนื่องจากพื้นที่ของตำบลราชาเทวะ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นพื้นที่ ซึ่งมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นผ่านถนนสายนี้ตลอดเวลา   ทำให้ถนน เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วกว่าอายุใช้งานตามปกติ   และถนนตามตรอกซอกซอยซึ่งแยกจากถนนสายหลัก  ยังมีบางแห่งเป็นถนนหินคลุก  ซึ่งในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีน้ำขังเป็นเวลานาน  จะทำให้ถนนเกิดการชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  การคมนาคมจึงไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร สมควรได้รับการปรับปรุง

 

 ทางน้ำ  

ตำบลราชาเทวะ  มีคลองสายหลักคือ คลองลาดกระบัง คลองชวดลากข้าว คลองบัวเกราะ  และคลองสายย่อยอีกหลายสาย ราษฎรยังคงนิยมใช้การคมนาคมทางน้ำพอสมควร

 

 การโทรคมนาคม

- สำนักงานการไฟฟ้า             1   แห่ง

 

 การไฟฟ้า

ตำบลราชาเทวะ เป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอกับความต้องการใช้ ของประชาชน

 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- คลอง, ลำห้วย      ประมาณ     10  สาย

 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อบาดาล   36    แห่ง