:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ประวัติความเป็นมาตำบลราชาเทวะ

 

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2420   สมิงราชาเทวะและครอบครัวได้อพยพมาจากปากเกร็ดมาตั้งบ้านเรือนที่คลองเทวะคลองตรง  โดย ประกอบอาชีพทำนา จนสามารถเป็นตัวอย่างของชาวบ้านได้ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้า หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทางราชการได้ตั้งเขตการปกครองขึ้นเป็นตำบล ก็อาศัยนามของสมิงราชาเทวะ มาตั้งชื่อของตำบลว่า "ตำบลราชาเทวะ" แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน

 

 ตราสัญลักษณ์ อบต.ราชาเทวะ

หมายความว่า เป็นลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่เริ่มดำเนินงานแต่มีความพยายามที่ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้จะมี ปัญหาอุปสรรค (ความร้อนของพระอาทิตย์) เพียงใด ก็จะพยายามก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป