:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ต.ค. 65
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ต.ค. 65
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 ต.ค. 65
4 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22 มี.ค. 65
5 แบบคำร้อง 31 ก.ค. 64
6 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารฯ 31 ก.ค. 64
7 แบบจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 31 ก.ค. 64
8 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 31 ก.ค. 64
9 ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน 31 ก.ค. 64