:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ สิมมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางธัญญรัตน์ แย้มมีเชาว์
ครู
นางปราณี สำโรงทอง
ครู
นางสาวสุจิตรา โพธิพฤกษ์
ครู
นางสาวอภิชญา ปานสวน
ครู
นางสาวชมัยพร สุทธิรัตน์
ครู
นางสุณิสา ยัคลา
ครู
นางนัจชาวรรณ สัมพันธมิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเดือนเพ็ญ สุดทัศสิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญพบ แสงจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพเยาว์ ช้างแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลูกน้ำ พูลเกษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิมลสิริ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาลัย จัยยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงคราญ มหาโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโสภิดา แก้วเข็มทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลลิตา แก้วรุ่งเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัลศา คำปาตัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางค์พิสุทธิ์ ลอยไสว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย ช่างบรรดิษฐ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมใจ ได้แทน
ภารโรง
นางสาวมาลัย โพธิ์ทอง
ภารโรง
นางสาวสำลี อุทัยรัมย์
ภารโรง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางบุญเตือน กะระกล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิพาวรรณ โสมศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิภาพร พลอยสด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพงศกร ช้างแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รอดำเนินการ
นายธนชิต คงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศกร พิมชะนก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทธิพงษ์ เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิศรุต ช่วงชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
นายกิตติศักดิ์ ฮวบบางยาง
พนักงานขับรถยนต์