:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ สิมมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปาริชาติ วิฬาสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาววรรณวิสา ยังคง
ครู
นางธัญญรัตน์ แย้มมีเชาว์
ครู
นางปราณี สำโรงทอง
ครู
นางสาวสุจิตรา โพธิพฤกษ์
ครู
นางสาวอภิชญา ปานสวน
ครู
นางสาวชมัยพร สุทธิรัตน์
ครู
นางสุณิสา ยัคลา
ครู
นางเดือนเพ็ญ สุดทัศสิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญพบ แสงจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพเยาว์ ช้างแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลูกน้ำ พูลเกษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิมลสิริ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาลัย จัยยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงคราญ มหาโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโสภิดา แก้วเข็มทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลลิตา แก้วรุ่งเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรางค์พิสุทธิ์ ลอยไสว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอำนวย ช่างบรรดิษฐ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมใจ ได้แทน
ภารโรง
นางสาวมาลัย โพธิ์ทอง
ภารโรง
นางสาวสำลี อุทัยรัมย์
ภารโรง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเกษฎาภรณ์ ภูวิชัย
นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ
นางสาวนิพาวรรณ โสมศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางบุญเตือน กะระกล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนิภาพร พลอยสด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพงศกร ช้างแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธนชิต คงสี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธันยา บุญเรือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสมใจ อยู่สุธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศกร พิมชะนก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
นายสุทธิพงษ์ เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิศรุต ช่วงชู
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
นายกิตติศักดิ์ ฮวบบางยาง
พนักงานขับรถยนต์