:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองช่าง
นางสาวธนกฤตา ไหวพริบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนินทร์ ตันติสุข
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุพจน์ สว่างอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
นายคณากร พิพัฒนปราการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมหมาย ใจไทย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววชิรภัทร ทัศน์จันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวญาณวรรณ มั่นภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปราการ สุขเสมอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษฐ์ นนท์พละ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวสุนิตา คัมภิรารักษ์
ผู้ช่วยสถาปนิก
นายอดุล ลำจวน
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพกรณ์ พิกุลแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายภานุวัตน์ อัตธะนะชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวีระพงษ์ ตันเยี่ยน
คนงานทั่วไป
นายนภดล เปรมปรี
คนงานทั่วไป
นายวีระพงษ์ ตันเยี่ยน
คนงานทั่วไป