:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววาสนา อุ่นรอด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 301
นางสาวศรีพักตร์ ปั้นน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 114
นางสาวอัญญา วงษ์ศรีชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 214
นางหทัยพัชร ช่วงชู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 101
นางสาวรักยิ้ม เฮงหลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 302
นางสาวธนกฤตา ไหวพริบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 201
นางสาวพรทิพย์ สิมมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 217
นางรัตนาวดี อาเมด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 02 312 4034-7 ต่อ 215