:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุรพร พลีสุ่มทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 10
โทร 094-554-3224
นายชาญณรงค์ ช้างแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 13
โทร 081-694-8897
นายพเยาว์ จุ้ยนิ่ม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 2
โทร 098-262-7816
นายนพรัตน์ โพธิ์สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 1
โทร 084-821-5232
นายภณธเนส คงเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 3
โทร 080-236-8962
นางสาวแพรวมาศ พรหมดวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 4
โทร 089-891-3237
นายรัชพล ทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 5
โทร 083-559-6297
นายสงวนชัย นันทจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 6
โทร 089-044-5749
นายประยงค์ เย็นอิ่มทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 7
โทร 081-752-2572
นายชัยยันต์ นวงษ์วิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ 8
โทร 089-481-0491
นายธวัชชัย ศรีษาเอี่ยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ 9
โทร 063-591-9247
นางสาวณัฎชญาภรณ์ วิเชียรบริรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 11
โทร 080-146-5919
นายนาวิน ทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 12
โทร 094-898-3465
นายบุญนาค อุบลรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 14
โทร 061-778-8770
นายนเรศ จี่เทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ หมู่ที่ 15
โทร 084-001-6820