:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนาวดี อาเมด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนาวดี อาเมด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธนาทิพย์ บัวพลัส
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ศิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายนราวุฒิ นุชนาคา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางฐิติรัตน์ วงษ์วีระกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายทวีชัย อยู่สุธา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววชิรญา โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางทรงพล อินทร์แย้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดำรงศักดิ์ หมอเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายจอม ผึ้งทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรักษ์ คำแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนริศ พูลเกษ
คนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายสุพจน์ พลีทอง
คนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายเดชา ช้างแก้ว
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)
นายสำเริง สิงโต
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)