:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนาวดี อาเมด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนาวดี อาเมด
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายธีระพงษ์ บ้างบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธนาทิพย์ บัวพลัส
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมโรค
นางสาวชัชฎาภรณ์ พงษ์ศิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริหารงานทั่วไป
นายนราวุฒิ นุชนาคา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางฐิติรัตน์ วงษ์วีระกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายทวีชัย อยู่สุธา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววชิรญา โพธิ์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางทรงพล อินทร์แย้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดำรงศักดิ์ หมอเมือง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานรักษาความสะอาด
นายจอม ผึ้งทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรักษ์ คำแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนริศ พูลเกษ
คนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายสุพจน์ พลีทอง
คนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายสำเริง สิงโต
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)