อบต.ราชาเทวะ 139 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-3124034-7 โทรสาร 02-312 4011

ดับเพลิง 02-312 4034-7 ต่อ 444
สำนักปลัด 02-312 4034-7 ต่อ 105-113
กองคลัง 02-312 4034-7 ต่อ 310-311
กองช่าง 02-312 4034-7 ต่อ 205-206
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 02-312 4034-7 ต่อ 221 - 222
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 02-312 4034-7 ต่อ 210-221